11
تیر

مملکت شاه می خواهد

کمی هم خودمان را به نشنیدن بزنیم.روزنامه نخوانیم. کتاب نخوانیم. این همه به دنبال تحقیق و پژوهش نباشیم. همین طور دسته بندی های مطالب سایتهای علمی، فرهنگی و اجتماعی را پشت سرهم چک نکنیم. می دانم همه نویسنده ایم. همه شاعریم. همه منتقدان در جه یک هستیم. همه… بیشتر »

free b2evolution skin