حکومت بر دلها و جانها...

نوشته شده توسط عشق در هر گوشه ای افسانه ای خواند زمن در 1397/06/20

استادی می‌گفت:نویسنده‌ها بر تاریخ حکومت می‌کنند. بر بشریت حکومت می‌کنند.

سایه نوشت: برای من که نیمچه نویسنده هم نیستم حرف سنگینی است. چه دایره‌‌ی وسیعی است قلمرو حکومت نویسنده. نویسندگان تنها پادشاهانی هستند که هیچ وقت نمی‌گویند دو پادشاه در یک اقلیم نمی‌گنجد. همه حکومت خودشان را دارند. دلهای تشنه‌ی دانستن  را سیراب می‌کنند. حکومت می‌کنند که انسان بسازند، تا تاریخ را با قلمشان تغییر بدهند. می‌نویسند که بمانند. حکومتشان یک آغازیست بی‌پایان. یک حکومت به وسعت ابدیت …

سایه می‌نویسد به امید حکومت بر دلها و جانها. آرزو بر جوانان محال نیست…

 

 
 
چرا امام حسین (ع) تنها ماند؟